Zaļais publiskais iepirkums – kas tas ir?

“Zaļais iepirkums ir sistemātiska vides (arī sociālo un ekonomisko) nosacījumu integrēšana visās ar preču vai pakalpojumu iepirkumu saistītās darbībās, sākot no:

 • vajadzību noskaidrošanas,
 • atbilstošu specifikāciju izstrādes un
 • novērtējuma procedūrām līdz pat
 • sasniegto rezultātu monitoringam.” [1]

Daži būtiski jautājumi par Zaļo publisko iepirkumu (ZPI) [2]:

 • Vai es tiešām varu uzstādīt augstākas vides aizsardzības prasības nekā noteikts likumā?
  Jā. ZPI nozīmē prasīt vairāk par likumā noteikto. Likuma prasības ir pamatnosacījums – tās jāizpilda jebkurā gadījumā.
 • Vai ZPI var būt pretlikumīgs, skatoties no konkurences viedokļa?
  Nē. ZPI ir likumīgs, kamēr netiek pārkāpti vispārīgie publiskā iepirkuma principi – nediskriminācija, prasību samērīgums, vienlīdzīga attieksme, atklātība un procesu caurskatāmība. Veiciet tirgus izpēti pirms iepirkuma, lai noteiktu atbilstošas un samērīgas prasības.
 • Kā zināt, kuri vides aspekti ir visbūtiskākie konkrētam produktam vai pakalpojumam?
  Patstāvīgi izvērtējot produkta dzīves ciklu (no “šūpuļa” līdz “kapam”).
  Vairākām preču grupām ES jau ir sagatavojusi ieteicamos iepirkuma kritērijus – šo kritēriju sagatavošanā ir ņemts vērā produkta pilns dzīves cikls.
 • Vai man ir jākontrolē, vai vides aizsardzības prasības tiešām tiek ievērotas?
  Pasūtītājam ir jābūt pieejamiem resursiem, lai veiktu apsekošanu līguma izpildes laikā.
  Kontroles veikšana gan nav definēta kā obligāta prasība. Piegādātāja pienākums ir veikt piegādes saskaņā ar līguma noteikumiem.
 • Kā visvieglāk veikt vides aizsardzības prasību ievērošanas kontroli?
  Apsekošanu un kontroli var veikt, pieprasot no piegādātāja dokumentāciju, kas apliecina prasību izpildi. Pārbaudes uz vietas var būt nākamais/papildus solis. Tāpat līgumā jābūt skaidri noteiktām sankcijām līguma noteikumu nepildīšanas gadījumā (samazināta cena, soda nauda, līguma laušana).

Lai uzzinātu vairāk par Zaļo publisko iepirkumu Eiropas Savienībā un Latvijā (rādītāji, problēmas, iespējas un ieteikumi), apskatiet prezentāciju šeit. Materiāls sākotnēji sagatavots semināram par ZPI pašvaldību pārstāvjiem 2013. gada novembrī.

 

Avoti:

[1] Osis L., „Latvijas Vēstneša portāls”, 2010, link

[2] Baltic Green Public Procurement, 2013, link

Par ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu. Ziņojums no Pasaules pētniecības foruma Rio 2012

1992. gadā notika ievērojama pasaules galotņu tikšanās Rio – Apvienoto Nāciju organizācijas konference par vidi un attīstību. 2012 gadā, atzīmējot divdesmito gadadienu pēc Rio konferences, notika atkārtota pasaules valstu valdību, pētniecības, nevalstisko organizāciju līderu tikšanās, un viens no svarīgiem secinājumiem – nesteidzīgā vides politikas ieviešana apdraud nospraustos mērķus, tāpēc mums ir nepieciešama labāka izpratne, ko nozīmē ilgtspējīga attīstība, kā arī atbalsts ilgstpējīgai ražošanai un patēriņam.

Globālais pētniecības forums ilgtspējīgai ražošanai un patēriņam ir jauna iniciatīva, ko uzsākusi Brazīlijas vides ministrija ar saviem partneriem no visas pasaules. Tā mērķis ir apvienot pētniekus un organizācijas, lai, daloties savās zināšanās un pieredzē, veicinātu pāreju uz ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu. Izmantojot brīvos brīžus, aicinām ieskatīties foruma gala ziņojumā:  GRF Final Report Rio 2012