„Ziemeļu gulbja” vai „Eko-puķītes” iegūšana sava uzņēmuma produkcijai – praktisko semināru cikls

Aprīlī un maijā trijās tikšanās reizēs praktiski gatavosimies nepieciešamo dokumentu savākšanai, apstrādei un iesniegšanai atbildīgajā organizācijā ekomarķējuma saņemšanai. Pirmais cikla seminārs notiks 3. aprīlī (plkst. 9:00-16:00), Rīgā, viesnīcā „Latvija” Radisson Blu, Elizabetes ielā 55. Pēc tam tiksimies 30.04. un 28.05. Dalība semināru ciklā ir bezmaksas. Vairāk informācijas šeit.

Semināru ciklu „Padziļināta apmācība ekomarķējuma zīmes iegūšanai” projekta ELEEN ietvaros organizē Latvijas Tehnoloģiskais centrs un Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā. Seminārus vadīs lektores Dr. sc. ing. Jana Simanovska un MSc Ilze Garda.

Ko sakām par vārdiem “bio” un “eko” ķīmisko produktu marķējumā?

Pagājušo nedēļu veicām nelielu aptauju sociālajos tīklos.

Roundup Attēlā redzamais ir augu aizsardzības līdzeklis, ko ražotājs ir reģistrējis ar vārdu “Raundaps EKO” un tirgo ar zīmolu “BIO”.  Šo produktu nevar uzskatīt ne par ekoloģisku, ne bioloģisku produktu, jo tas satur ūdens organismiem kaitīgas vielas un arī pats produkts ir klasificējams kā bīstams ķīmisks produkts.

Aptaujas mērķiem nosaukums attēlā tika notušēts. Aptaujā piedalījās 137 repondenti, no tiem 112  ar augstāko izglītību. Lai gan aptauja ir neliela un nereprezentē visus Latvijas iedzīvotājus, tomēr varam novērtēt aptaujas dalībnieku paļāvību uz vārdiem “eko” un “bio” produktu marķējumā. 

Atbildot uz jautājumu “Ar ko Jums asociējas šis ķīmiskais produkts”, liela daļa respondentu (41%) uzskatīja, ka viņiem ir pārāk maz informācijas, lai to novērtētu. 11% atzīmēja atbildi “cits”, lielākoties paužot aizdomas, ka produkts nav bioloģisks vai ekoloģisks.  26% respondentu uzskatīja, ka produkts ir saudzīgs videi. Daļa respondentu arī uzskatīja, ka šis produkts nav kaitīgs un nav bīstams, kas nozīmē, ka vārdi “eko” un “bio” tiek uztverti saistībā ar nekaitīgumu.

1 attēls

Lielākā daļa respondentu arī atbildēja, ka iepērkoties pievērš vērību produktu ietekmei uz veselību un vidi. Tas nozīmē, ka zināšanas, kā atpazīt videi saudzīgus un veselībai labvēlīgus produktus, ir būtiskas, tomēr šajā gadījumā daudzi respondenti “iekrita” un kā videi saudzīgu novērtēja produktu, kas tāds tomēr nav.

2 attēls

Lai gan pētījums raksturo tikai tos cilvēkus, kas mums ir aizsniedzami sociālajos tīklos, tas parāda, ka pastāv problēma, kā cilvēki tulko marķējumu uz produktiem.

Par to, ko par šo vārdu izmantošanu saka likumi un atbildīgās valsts iestādes, varēsiet lasīt žurnāla “Vides vēstis” marta nummurā.

Jana Simanovska 

P.S. Izrādās, jau 1996. gadā Ņujorkas pavalsts prokurors pieprasīja Raundapa ražotājam Monsanto pārtraukt melīgos apgalvojumus reklāmā par šī pesticīda “draudzīgumu” videi un veselībai.

Ko Jūs domājiet par šo produktu?

Produkta etiķete sniedz svarīgu informāciju patērētājiem par šim produktam piemītošajām īpašībām. Tāpēc Aptaujavēlamies izpētīt, kādas asociācijas pircējiem izraisa uzraksti uz tirdzniecībā esošajiem produktiem. Vai variet mums palīdzēt? Aplūkojiet šo attēlu (produkts nofotogrāfēts kadā Latvijas tirdzniecības vietā, attēls mazliet pārveidots): kādi ir Jūsu pirmie iespaidi par šī produkta etiķeti?

Pētījuma rezultātus publicēsim žurnālā  “Vides Vēstīs”.

Un atbildiet uz jautājumiem: 

Un paldies Jums!

 Jana Simanovska 

Prakses noslēgums / Internship closing

Prakse Ekodzina centrā ir noslēgusies. 6 nedēļas man, Aijai Zučikai ir bijusi iespēja, tiekoties ar ekodizaina nozarē iesaistītajiem ekspertiem un uzņēmumu pārstāvjiem, piedaloties projekta „LCA to go” apmācību organizēšanā mazajiem uzņēmējiem, kā arī apgūstot labo praksi no publikācijām un projektu materiāliem, iepazīties ar Velsā īstenotajām ekodizaina aktivitātēm. Centra pārstāvji kopā ar Velsas valdību ir izvirzījuši mērķi, Velsu padarīt par labās prakses piemēru, lai visa pasaule var mācīties kā veiksmīgi ieviest ekodizaina iniciatīvas. Lai to sasniegtu, tiek kopīgi izstrādāta politika, piešķirti līdzekļi rīcību realizēšanu, kā arī tiek strādāts ar uzņēmēju un sabiedrības izglītošanu. Lai gan arī Velsā ir daudz šķēršļu un izaicinājumu ieviešot ekodizainu, centrs nepārtraukti iesaistās sadarbības projektos ar politikas veidotājiem, lēmuma pieņēmējiem un uzņēmējiem. Uzskatu, ka tieši šī aktīvā līdzdarbība procesos un sava viedokļa pozicionēšana ir veiksmes atslēga, vērā ņemamajiem centra sasniegumiem ekodizaina jomā.

IMG_0004

The internship in Ecodesign center has successfully finished. During these 6 weeks, I have  learned about Wales ecodesign activities, met experts and entrepreneurs of the field, taking part in project “LCA to go” training for PV companies organization learned out best practice from the publications and the projects materials.  The representatives of the center together with the Wales government have created a common vision: Wales has to become the example from which learn the best practice of realized ecodesign. To ensure that this vision come true, the stakeholders are co-developing the policy, government gives funds and different society and entrepreneurs awareness rising happens about ecodesign. Although there are a lot of obstacles and challenge to implement the initiatives, the centers continuously do cooperation activities with stakeholders, decision and policy makers. This cooperation and active position taking in ecodesign initiatives I found as the key aspect of success of Center achievements in ecodesign field.

Rīks dzīves cikla analīzei / Life cycle assessment tool

Lai veiktu produkta dzīves cikla analīzi, ir iespējams pielietot vairākus rīkus.  Aicinu noskatīties video par Sustainable minds rīku mazajiem un vidējiem uzņēmējiem: http://www.sustainableminds.com/watch-the-demo

There is possible to use several software tools for product Life cycle assessment. Sustainable minds has developed one, which is specific suitable for SME’s. You are welcome to watch introduction videos about the tool: http://www.sustainableminds.com/watch-the-demo

Ekodizaina apbalvojumi / Ecodesign awards

Ecodesign_awardKatru gadu OVAM, organizācijas, kas apvieno Flandrijas reģiona dizainerus, rīko ekodizaina konkursu. Lai izvērtētu konkursa dalībniekus, žūrija pirmkārt novērtē ekodizaina apjomu, savukārt tālāk izvērtē, vai dizaineris ir veicis ekodizainu vienā produkta dzīves posmā, vai vairākos.

Aicinu iepazīties ar Ekodizaina konkursa kritērijiem un iepriekšējo gadu uzvarētājiem: http://www.ecodesignlink.be/en/awards-1

Every year, the OVAM, organization, which unite designers from Flanders region, organizes an ecodesign award. In assessing the entries, the jury looks first and foremost at the extent to which ecodesign has been incorporated in the process. Has the designer considered the environmental aspects in every phase of the product’s life cycle, or in as many phases as possible?

You are welcome to find more about the competition rules and winners of previous Ecodesign Awards: http://www.ecodesignlink.be/en/awards-1

Inovatīva atkritumu apsaimniekošana / innovative waste management approach

TerraCycle ir starptautiska mēroga pārstrādes uzņēmums, kas nodarbojas ar grūti pārstrādājamu iepakojumu un produktu savākšanu un pārstrādi inovatīvos un noderīgos produktos

Aicinu iepazīties ar uzņēmuma izveidoto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un gala produktu piemēriem:

http://www.terracycle.co.uk/en-UK/pages/about-us.html

TerraCycle is a highly-awarded, international up-cycling and recycling company that collects difficult-to-recycle packaging and products and repurposes the material into affordable, innovative products.

You are welcome to read about the company’s waste management system and see the good examples of the end products.

http://www.terracycle.co.uk/en-UK/pages/about-us.html

Terracycle