Rīks dzīves cikla analīzei / Life cycle assessment tool

Lai veiktu produkta dzīves cikla analīzi, ir iespējams pielietot vairākus rīkus.  Aicinu noskatīties video par Sustainable minds rīku mazajiem un vidējiem uzņēmējiem: http://www.sustainableminds.com/watch-the-demo

There is possible to use several software tools for product Life cycle assessment. Sustainable minds has developed one, which is specific suitable for SME’s. You are welcome to watch introduction videos about the tool: http://www.sustainableminds.com/watch-the-demo

Ekodizaina apbalvojumi / Ecodesign awards

Ecodesign_awardKatru gadu OVAM, organizācijas, kas apvieno Flandrijas reģiona dizainerus, rīko ekodizaina konkursu. Lai izvērtētu konkursa dalībniekus, žūrija pirmkārt novērtē ekodizaina apjomu, savukārt tālāk izvērtē, vai dizaineris ir veicis ekodizainu vienā produkta dzīves posmā, vai vairākos.

Aicinu iepazīties ar Ekodizaina konkursa kritērijiem un iepriekšējo gadu uzvarētājiem: http://www.ecodesignlink.be/en/awards-1

Every year, the OVAM, organization, which unite designers from Flanders region, organizes an ecodesign award. In assessing the entries, the jury looks first and foremost at the extent to which ecodesign has been incorporated in the process. Has the designer considered the environmental aspects in every phase of the product’s life cycle, or in as many phases as possible?

You are welcome to find more about the competition rules and winners of previous Ecodesign Awards: http://www.ecodesignlink.be/en/awards-1

Labas prakses piemēri ekodizainā / Best examples of ecodesign

Labas prakses piemēri būvniecības, mēbeļu ražošanas un tekstila uzņēmumos:

Inovatīvs dizains / Innovative design

Ilgtspējīga būvniecība / Sustainable construction

Mēbeļu ražotāji / Furniture producers

Auduma ražotāji / Fabric producers

Organiskie materiāli / Organic materials

Sociālie indikatori veicot produkta dzīves cikla analīzi / Social idicators in the product life cycle analyze

Produkta dzīves cikla analīzē nozīmīga loma ir dažādu sociālo indikatoru izvērtējumam.

Aicinu iepazīties ar identificētiem 28 rīkiem, kā sociālā ietekme var tikt analizēta un izvērtēta: http://prezi.com/dm_pqpygqsjw/understanding-of-social-impact-across-the-product-life-cycle/

Social indicators have an important role in product life cycle analysis.

Your are welcome to learn about at least 28 tools to measure, evaluate and analyze social impact during product life cycle: http://prezi.com/dm_pqpygqsjw/understanding-of-social-impact-across-the-product-life-cycle/

Ilgtspējības ceļvedis / Sustainable guide

Uzņēmējiem, dizaineriem, arhitektiem, plānotājiem, produkta izstrādātājiem, studentiem, zinātniekiem vai citiem interesentiem ir sagatavots ceļvedis ekodizainā biomīmikrijā, dzīves cikla analīzē.

Aicinu iezīties ar materiālu: http://www.svid.se/sv/sustainabilityguide/.

A guide about eco-design, biomimicry and life cycle analysis for entrepreneur, designer, architect, community developer, product developer, student, researcher or an organization has been written.

You are welcome to read material: http://www.svid.se/sv/sustainabilityguide/.

Viss par un ap materiāliem / All about materials

Jaunākie zinātniskie sasniegumi, inovatīvas idejas un pieejas no uzņēmumiem, kas ievieš ekodizainu un īsteno ilgtspējīgas stratēģijas.

Aicinu iepzīties ar blogu, kur materiālu eksperti no visas pasaules dalās zināšanās par materiālu inovāciju: http://hellomaterialsblog.ddc.dk/

The newest scientists’ research, innovative ideas and approaches from companies, that are implementing ecodesign and realizing sustainable strategy,

You are welcome to read the blog, where material experts from around the world share their knowledge on material innovation: http://hellomaterialsblog.ddc.dk/

BLOg_pic

Ilgtspējīga ražošana Velsas uzņēmumos / Sustainible producing in Welsh SME’s

Lai veicinātu ilgtspējīgu un inovatīvu ražošanu Velsas valdība ik gadu nodrošina mazajiem un vidējiem uzņēmumiem iespēju saņemt bezmaksas konsultācijas dizaina, ražošanas, intelektuālā īpašuma un inovāciju jautājumos. Tiekoties ar Eoin Baily, Eterpreternc cosultacy, tiku iepazīstināta ar to, ka uzņēmumiem Velsā pēc konsultāciju saņemšanas visvairāk uzlabojumi tiek identificēti atkritumu samazināšanas jomā.

Uzņēmumiem, kas pēc šādu konsultantu apmeklējuma vēlas veikt detalizētu dzīves cikla analīzi, vai ieviest inovācijas, ir iespējams pieteikties Velsas valdības fonda līdzekļiem ( 50 % līdzfinansējums, maksimālā summa 25 000 mārciņas).

Aicinu jūs iepazīties ar

Welsh Innovation Program

Program „Innovation Vouchers”

To support SME’s in innovations and sustainable development, the Welsh government every year contracts design, manufacturing, intellectual property (IP), innovation experts to provide free consultation for SME’s.  I met design expert Eoin Baily from the Enterprising consultancy, to discuss the SME’s need for designers consultancies. I learned that the largest number of improvements in Welsh SME’s are done in waste management.

The experts visit companies, analyze the existing situation and provide knowledge of how to improve the company’s product life cycle.  If the company decides that there is a need to have a detailed designer consultancy or already have ideas of necessary technological improvements, they can apply for Welsh government funding. (50% co financing, the maximum amount of the financing 25 000 pounds)

You are welcome to read about the Welsh government initiative:

Program: „Welsh Innovation Programme”

– Support program „Innovation Vouchers”

 Inovācijas   Voucheris

Eko – inovācijas / Eco – innovation

Eko-inovācijas ir jebkāda veida jauninājums jeb inovācija (jauns produkts, pakalpojums, process, vadīšanas metode), kas veicina efektīvāku resursu izmantošanu vai vides aizsardzību

Labās prakses piemēri būvniecībā un atjaujamās enerģijas sektorā (tehnoloģiju eko-inovācijas), kā arī mazumtirdzniecība, atkritumu apsaimniekošana, transports.

Aicinu iepazīties Ekodizaina centra sagatavotu publikāciju par Eko-inovāciju.

Eco-innovation is a key approach to sustainable development while offering clear business opportunities in the short and long term. The opportunity to add value through better products, processes and Services is what separates eco-innovation from other resource management actions available to business.

Find out about eco – innovation good examples in construction; renewables; (technological eco-innovation) retail; waste management; transport (non–technological eco-innovation).

You are welcome to read: Ecodesign center publication about ECO-inovation.

Dzīves cikla analīze / Life cycle analyse

Dzīves cikla novērtējums jeb analīze ir rīks ar kā palīdzību ir iespējams izvērtēt produkta potenciālo ietekmi uz vidi visā tā dzīves cikla laikā (gan pozitīvo, gan negatīvo). Dzīves cikla analīze parasti ietver sekojošus posmus:

  • resursu ieguve un izmantošana;
  • ražošana;
  • transportēšana un tirdzniecība;
  • lietošana un atkritumu apsaimniekošana.

Aicinu iepazīties Ekodizaina centra sagatavotu publikāciju par Dzīves cikla analīzi.

Life cycle assessment or life cycle analysis is a tool to assess the potential environmental impacts (both positive and negative) of a product throughout every aspect of its life cycle. The life cycle typically refers to the following stages:

  • raw material extraction and processing;
  • production;
  • distribution and retail;
  • use and end of life.

You are welcome to read: Ecodesign center publication about Life Cycle Assessment.  

 

Kas ir Ekodizains / What is Ecodesign

Kas ir ekodizains un kam par to būt nepieciešams zināt? Aicinu iepazīties ar Frenka O’Connora, Ekodizaina centra vadītāja prezentāciju uzņēmējiem.

What is ecodesign? Who should be aware of this? Look at Frank O’Connor‘s (the leader of the Ecodesign Center) presentation.

Video: http://www.edcw.org/en/resources/frank-oconnor-ecodesign-centre-director-presenting-isustain-symposium-2013